MAMK 3-letni KURS, 28.09.2019r. Warszawa

Kierunek Homeopata:

The Centre for Homeopathic Education - Londyn

&  Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej

w Warszawie


Organizuje kurs wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zawodzie Homeopata - Licencjat LCHE.

Akredytacja Londyńskiej Szkoły Homeopatii:

The Center for Homeopathic Education

 

Rozpoczęcie naboru w Warszawie - Kwiecień 2019r.
Zakończenie naboru 25 Września 2019r. - Decyduje kolejność zgłoszeń.
Pierwszy zjazd 28-29 Września 2019r.
Czas trwania nauki 3 lata - 36 zjazdów.

 

Nazwa: Homeopata
Kod zawodu: 323005

 

Po ukończeniu kursu można wykonywać zawód homeopaty i stosować terapię zgodnie z programem MAMK jako metodę wspomagającą leczenie konwencjonalne. (szczgóły na końcu opisu strony).

 

Pracujemy nad możliwością kontynuowaia nauki do poziomu zaawansowanego - MASTER . Master of Homeopatics theraphy 

 

Terminy zjazdów dot. Dąbrowy Górniczej i Warszawy są podane na końcu opisu programu. 
Zajęcia w Warszawie odbywają się w pobliżu Dworca Centralnego na ul. Siennej 73 wejście nr 3

 

REKRUTACJA   http://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/kategorie/rekrutacja 

 

Link do strony The Centre for Homeopathic Education - Londyn:
Strona główna: http://www.chehomeopathy.com/
Kwalifikacje - Licencjate LCHE: http://uk.chehomeopathy.com/  http://uk.chehomeopathy.com/what-we-offer/practitioner-training/  

Akredytacja programu: http://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/kategorie/akredytacja  -  Ukończenie kursu w Akademii na kierunku Homeopata skutkuje otrzymaniem między innymi Licencjat LCHE wydawanym przez Londyńską Szkołę Homeopatii - The Center for Homeopathic Education  - kwalifikacje w zawodzie(UK). BREXIT i często zadawane pytania? - odp. na końcu opisu strony.
Program kierunku homeopata został opracowany przez Prezesa MSMK Andrzeja Podlasin przy współpracy z wykładowcami Akademii. Program został zatwierdzony przez dyrekcję Londyńskiej Szkoły Homeopatii co zostało potwierdzone podpisaniem Memorandum.  
Memorandum: http://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/dokumenty/memorandum_2.pdf
Program spełnia także ogólne wytyczne European Guidelines for Homeopath Education - ECCH Centrala Europejskiej Rady ds. Homeopatii.
Lnk:https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://176.32.230.6/homeopathy-ecch.org/wp-content/uploads/2016/05/international-guidelines-for-homeopathy-education.pdf&prev=search

 

Zobacz nas na FB - https://www.facebook.com/akademia.homeopatii/

 

Opis zawodu:

Homeopata poprawia stan zdrowia człowieka (zgodnie z par.4 p1 Statutu MSMK)  stosując homeopatyczną metodę terapii. Homeopata jest terapeutą w dziedzinie medycyny komplementarnej, a jego celem jest przywrócenie lub poprawa stanu zdrowia oraz propagowanie profilaktyki zdrowotnej. Homeopata stara się zmniejszyć lub zlikwidować objawy, skutki dolegliwości oraz konsekwencje uboczne leczenia alopatycznego, a także wzmocnić system odpornościowy organizmu i jego zdolności do samoleczenia..Homeopata zajmuje się osobą jako całością - holistycznym  podejściem do zdrowia - rozuianym także, jako nieustanny proces odtwarzania dobrego samopoczucia w wymiarze fizycznym, psychicznym i społecznym; terapia duszy i ciała człowieka stanowiąca całościowe holistyczne podejście do życia i zdrowia.. Leczeniem chorób zajmuje się medycyna alopatyczna-lekarz. 

 

Zadania zawodowe:

Nawiązywanie kontaktu z pacjentem w celu określenia rodzaju dolegliwości i celu wizyty uwzględniając diagnozę lekarską, wyniki badań laboratoryjnych, opinie i konsultacje specjalistyczne ustala wspomagającą (uzupełniającą) terapię homeopatyczną.

Homeopata dobiera preparaty homeopatyczne, określa ich dawkowanie oraz okres stosowania. Monitoruje stan ogólny podczas konsultacji i wizyt kontrolnych. Modyfikuje terapię homeopatyczną stosownie do zmian stanu zdrowia pacjenta uwzględniając wyniki i diagnozę lekarską .(na podstawie Informacji MPiPS).

Akademia kształci z zakresu:  Homeopatii (klinicznej, klasycznej i homotoksykologii), medycyny w wybranych zagadnieniach, zarysu psychologii, zarządzania i BHP pracy homeopaty. Do ukończenia wymagane jest minimum 90% obecności, oraz zaliczenie poszczególnych przedmiotów i egzaminu końcowego.

 

Absolwent:

Na podstawie posiadanych rejestrów Akademia wydaje absolwentom zaświadczenie zgodnie z wzorem nr 5 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012, oraz dyplom ukończenia Międzynarodowej Akademii Medycyny Komplementarnej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim. Dyplom wydawany przez The Centre for Homeopathic Education - Londyn, Licencjate(LCHE).   Ukończenie kursu pozwala na wykonywanie zawodu Homeopaty w Polsce i za granicą zgodnie z prawem miejscowym. 

 

Sprawy organizacyjne.

Nauka w Akademii na kierunku Homeopata obejmuje 36 zjazdów weekendowych (3 lata, jeden zjazd w miesiącu)  - 900 godzin plus praca dydaktyczna* w wymiarze 1480 godź potwierdzona zaliczeniami, łącznie 2380 godz.. Zjazdy będą odbywać się w ustalonych terminach z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Poszczególne wykłady będą łączone w bloki tematyczne. Warunkiem otwarcia Kierunku  w danym terminie będzie zgromadzenie każdej kolejnej grupy 20 osób*Słuchacz ponosi koszt: wpisowe 200 zł*, opłata miesięczna 650 zł płatna do 10 każdego miesiąca, opłata egzaminacyjna końcowa 400zł . Wpisowe i pierwszą opłatę miesięczną należy wpłacić w teminie do 24.09.2019r. na rachunek podany w zakładce rekrutacja. Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej korzystają z 50 zł ulgi przy każdorazowej opłacie miesięcznej - Członkowstwo: http://miedzynarodowestowarzyszenie-medycynykomplementarnej.pl/?page_id=239 .Opłata z tytułu akredytacji przez  The Centre for Homeopathic Education - Londyn wynosi 10% wartości podstawowej kursu płatne w czterech ratach w dwóch kolejnych latach nauki. W pprzypadku rezygnacji słuchacza z kursu ponosi dodatkową opłatę zgodni z umową. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłaty miesięcznej, która może wynikać np. z czynników ekonomicznych.  Program nauki może uledz modyfikacji na potrzeby realizacji kurs. Rekrutacja dotyczy osób legitymujących sie wykształceniem minimum średnim.

W przypadku absolwentów uczelni medycznych (lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, ratownicy medyczni) istnieje możliwość przepisania wybranych przedmiotów. Na potrzeby realizacji programu kadra dydaktyczna może ulec zmianie. 

Integralną częścią programu stanowi Statut MAMK.

* Pozostałe obciążenie dydaktyczne obejmuje konsultacje, przygotowanie i udział słuchacza w egzaminie/zaliczeniu. Samodzielną pracę słuchacza realizowaną poprzez przygotowanie do zajęć (np. opracowanie analizy przypadku). Przygotowanie do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu i zadanego materiału. Wyszukiwanie informacji z użyciem technik informacyjnych, praktyczne ćwiczenia z przygotowaniem i wykorzystaniem metod eksponujących nauczanie, takich jak: filmy, pokazy - prezentacja multimedialna.

* Organ prowadzący podejmuje decyzje o rozpoczęciu kierunku w przypadku grupy mniejszej niż 20 osób. 
* Wpisowe podlega zwrotowi tylko w przypadku nie rozpoczęcia kursu z winy Akademii. 


Szkolenie praktyczne:

Praktyka jest ważną częścią edukacji w Akademii, naszym celem jest przygotowanie specjalistów, którzy są w stanie sprostać zarówno codziennej praktyce jako homeopata ale również stawiać wyzwania w rozwoju osobistym i zawodowym.                                                                              

 Zajęcia będą zawierać część teoretyczną i praktyczną między innymi zostaną przedstawione przypadki kliniczne (także osób rekrutowanych) oraz na podstawie obserwacji nauczycieli/wykładowców  podejście do pacjenta. Posługiwanie się wywiadem medycznym i homeopatycznym zarówno z zakresu homeopatii klasycznej, klinicznej, medycyny, homotoksykologii, i zastosowania irydo-homeopatii, informoterapii w postawieniu właściwej oceny i dobrania odpowiedniego preparatu homeopatycznego.

 

 Zakres kursu obejmuje następujące funkcje:

1. kształcenie w zakresie homeopatii lekarzy, lekarzy weterynarii, farmaceutów, magistrów i licencjatów pielęgniarstwa, absolwentów zdrowia publicznego jak i fizjoterapii;

2. kształcenie w zakresie homeopatii wszystkich innych osób z wykształceniem wyższym, które chcą wiązać zdobyte wykształcenie z medycyną naturalną;

3. kształcenie osób, które mają średnie wykształcenie medyczne jak: pielęgniarki, technicy medyczni, technicy farmaceutyczni itp;

4. kształcenie osób, które już w jakiejś formie wykonuję zawód naturoterapeuty, homeopaty i chcą uzupełnić swoje kwalifikacje; 

5. upowszechnienie wiedzy z zakresu homeopatii i innych dziedzin medycyny komplementarnej w szerszych kręgach społecznych w drodze organizowania specjalnych kursów.  

Warunkiem rozpoczęcia nauki jest posiadanie minimum wykształcenia średniego.

 

Wykładowcy biorący udział w szkoleniu:

- Prof. zw. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk

- Dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk

- Dr n. med. Leszek Szawała

- Dr Ralf Jeutter  (homeopata klasyczny z ponad 25 letnim dośwadczeniem - wykładowca w Lndyńskiej Szkole Homeopatii, Nowym Jorku i Budapeszcie).

- Rasmus Gaupp-Berghausen - Austria  (chemia i fizyka wody. Twórca  i badacz nowych technologii związanych z dżwiękiem i światłem. Przez 15 lat bliski współpracownik dr Masaru Emoto z Japoni). https://www.international-light-association.org/event/conf-2018/presenter/Rasmus-Gaupp

- Lek. med. Ewa Wojciechowska

- Lek. med. Janusz Dąbrowski

- Lek. med. Bogusława Gola

- Lek. med. Marcin Sowiński

- Lek. med. Dorota Kalwajt

- Lek. med. Grażyna Duszkiewicz

- Mgr farm. rat. med. Adrian Molski

- Mgr psych. Alina Andrejczuk

- Mgr Jolanta Kowal

- Inż. Magdalena Patas

- Farm. homeopoata Małgorzata Jodełko

- Homeopata,Irydolog, Mistrz Naturopata. ks.Andrzej Podlasin http://www.podlasinandrzej.pl

w projekscie przewidziani są wykładowcy z zagranicy. 

 

Program kształcenia obejmuje:

 

Blok 1:   900 godz. 

1. Filozofię medycyny,

2. Anatomię i fizjologię,

3. Fizjopatologię,

4. Wybrane zagadnienia medyczne.

5. Pierwsza pomoc.                                                                                       

6. Różnicowanie stanów ostrych i zagrożenia życia,

7. Interpretacja wyników analitycznych.

8. Dysbioza, schorzenia pasożytnicze, grzybica,

    glikacja, zaburzenia metylacji, odkwaszanie.    

 

Blok 2:   100 godz. 

1. Podstawy psychologii i psychoterapii.                                                 

2. Profilaktyka zdrowia.                                                                         

3. Stres i psychosomatyka.                                                                   

4. Komunikacja z pacjentem.

5. Karta praw pacjenta.

6. Etyka w medycynie.       

7. Zarządzanie. BHP.                     

                                             

Blok 3:   1380 godz. 

1. Wprowadzenie historyczne do homeopatii.                                             

2. Omówienie zasad działania homeopatii.                                                  

3. Badania naukowe w homeopatii.                                                             

4. Mikroelementologia w homeopatii.                                                            

5. Homeopatia klasyczna.

6. Homeopatia kliniczna                                                                                 

6. Homotoksykologia.                                                                                   

7. Irydo-homeopataia.                                                                                

8. Homeopatia - Preparaty złożone.  

9. Homeopatia rezonansowa - Medycyna Informacyjna

 

 

Terminy zjadów Warszawa 21019r - NOWY NABÓR:

28 i 29 Wrzesień 2019r. 

12 i 13 Pażdziernik 2019r

16 i 17 Listopad 2019r 

14 i 15 Grudzień 2019r

18 i 19 tyczeń 2020r.

15 i 16 Luty 2020r

28 i 29 Marzec 2020r

18 i 19 Kwiecień 2020r

23 i 24 Maj 2020r.

20 i 21 Czerwiec 2020r.

11 i 12 Lipec 2020r.

 

Terminy zjadów w Dabrowa Górnicza:                                                       

29 - 30 - 31 Marzec 2019r.

13 - 14 Kwiecień 2019r.

11 - 12 Maj 2019r.

15 - 16 Czerwiec 2019r.

05 - 06 - 07 Lipiec 2019r  - zajęcia z medycyny uzupełniające dla drugiej grupy. 

23 - 24 - 25 Sierpień 2019r zajęcia z medycyny uzupełniające dla drugiej grupy. 

07 - 08 Wrzesień 2019r

05 i 06 Pażdziernik 2019r

08 i 09 i 10 Listopad 2019r

14 i 15 Grudzień 2019r 

04 i 05 Styczeń 2020r

01 i 02 Luty 2020r

06 i 07 i 08 Marzec 2020r.

04 i 05 Kwiecień 2020r

09 i 10 Maj 2020r.

06 i 07 Czerwiec 2020r

29 i 30 Sierpień 2020r.

 

Termny zjazdów Warszawa nabór 2018r:

30 i 31 Marzec  2019r

27 i 28 Kwiecień   2019r.  

25 i 26 Maj  2019r. 

22 i 23 Czerwiec  2019r.

06 i 07 Lipiec   2019r.

24 i 25 Sierpień   2019r

14 i 15 Wrzesień 2019r

19 i 20 Pażdziernik 2019r 

09 i 10 Listopad 2019r

07 i 08 Grudzień 2019r. 

11 i 12 Styczeń 2020r.

08 i 09 Luy 2020r.

14 i 15 Marzeć 2020r

04 i 05 kwiecień 2020r

16 i 17 Maj 2020r.

13 i 14 Czerwiec 2020r

04 i 05 Lipiec 2020r.

22 i 23 Sierpień2020r

Zaktualizowano  02.16.2019r

 

 

Formularz zgłoszeniowy:
http://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/dokumenty/Formularz_zgloszeniowy.pdf

 

Rekrutacja:

http://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/kategorie/rekrutacja

 

 

BREXIT - często zadawane pytanie? 

Polska i Wielka Brytania są stronami Konwencji o uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wykształcenia w Regionie Europejskim, sporządzonej w Lizbonie, z dnia 11 kwietnia 1997 r., więc w przypadku tzw. „Brexitu” konwencja ta pozostaje dalej w mocy i umożliwia wzajemne uznawanie kwalifikacji. Kwestie te mogą być szerzej regulowane w drodze umów między Wielką Brytanią i Unią Europejską, bądź też w ramach polsko-brytyjskiej umowy bilateralnej.
Natomiast ze względu na wizerunek, z jednej strony uwiarygodnia to i dodatkowo wzmacnia takich absolwentów, którzy chcieliby wykonywać taki zawód, a z drugiej strony może pozwolić w wypadku wykonywania zawodu w Wielkiej Brytanii (po spełnieniu odpowiednich kryteriów) na wpis na listy prowadzone przez stowarzyszenia homeopatów, co uwiarygodnia takie osoby na rynku.
Z perspektywy państw (osób) trzecich posiadanie jednocześnie certyfikatów/dyplomów z dwóch różnych krajów potwierdzających wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w danym zawodzie jest bardziej wiarygodne i atrakcyjne z punktu widzenia usługobiorców (niż gdyby taki certyfikat był wydany przez podmiot z jednego państwa), szczególnie, jeżeli jednym z takich państw jest Wielka Brytania, która jest państwem o ugruntowanej renomie w zakresie funkcjonowania rynku pracy i kształcenia. Trzeba podkreślić, że skutki Brexitu zmienią tylko podstawy prawne uznawalności kształcenia i podejmowania zatrudnienia. Być może kwestie te będą regulowały umowy unijno-brytyjskie i/lub umowa polsko-brytyjska (ze względu na to, że wielu Polaków pracuje w Wielkiej Brytanii i są oni znaczącą grupą uczestników tamtejszego rynku pracy, można spodziewać się szerszych uregulowań w zakresie zatrudnienia.
Podsómowując  Brexit nic nie zmienia, a wręcz przeciwnie, czyni jeszcze bardziej atrakcyjną ofertę edukacyjną - Homeopata. 

 

Często  zadawane pytanie :

– czy  będę mógł/mogła  po ukończeniu szkolenia otworzyć własna praktykę/działalność w związku z sprzeczną informacją  zamieszczoną na stronie MPiPS  dot. kodu zawodu 323005?

Odpowiedź MPiPS  zawarta w piśmie z dnia 23.05.2018r skierowanym do Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej w Dąbrowie Górniczej. Poniżej wybrane fragmenty dotyczące zagadnienia.
„Zawód homeopata ww. standarcie został przypisany do 3 grupy wielkiej technicy i inny średni personel, grupy elementarnej 3230 Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii – zgodnie z usytuowaniem tego zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeb rynku pracy”.
W odpowiedzi MPiPS jak i opinii prawnych, które zostały zlecone przez MSMK wynika jasno, że można wykonywać zawód Homeopaty po ukończeniu Kursu w naszych placówkach.
MPiPS tłumaczy, że zamieszczone wyjaśnienie dotyczące zawodu homeopata kod zawodu 323005 „nie reguluje kwestii dopuszczania do wykonywania zawodu, standaryzacji kształcenia, zdobywania  nadawania uprawnień kwalifikacyjnych w zawodach usytuowanych w kwalifikacji, czy kontroli  spełniania tych uprawnień w danym zawodzie na rynku pracy. Regulacja zawodu kwalifikacji zawodów i specjalności nie jest również tożsama z uregulowaniem prawnym zawodu (co często utożsamiają wnioskodawcy),  czy uruchomieniem kształcenia w zawodzie.  Kwalifikacja zawodów i specjalności jest tylko rodzajem  spisu z natury” zawodów występujących na rynku pracy wraz z przyporządkowanymi im symbolami cyfrowymi (kodami), zaś sama rejestracja zawodu w klasyfikacji oznacza tylko, że dany zawód został zidentyfikowany na rynku pracy i jest grupa osób, która go wykonuje”. …
„Rangi  prawnej nie posiadają również standardy kompetencji zawodowych opracowywane (cyklicznie,  w ramach kolejnych edycji projektowych) dla zawodów/specjalności usytuowanych w klasyfikacjach”….
„Umieszczenie zawodu/specjalności w klasyfikacji nie ma również wpływu na uruchomienie kształcenia lub szkolenia w danym zawodzie lub specjalności np. na studiach podyplomowych lub kursach specjalistycznych – czy wykonywaniu prac/świadczeń usług w danym obszarze zawodowym. Przy czym, co należy wyraźnie pokreślić, za programy szkoleniowe, metody i warunki kształcenia osób dorosłych odpowiadają dostawcy oferty edukacyjnej …. W przypadku zawodu homeopata – odpowiedzialność za świadczenie usługi szkoleniowej w tym zakresie spoczywa na Państwa organizacji – jako instytucji oferującej, m.in. taką ofertę edukacyjną. W przypadku osób zatrudnionych kontrola nad tym, aby osoba wykonująca zawód/świadczenie dane sługi była do niego odpowiednio przygotowana leży po stronie pracodawcy, który precyzuje szczegółowy zakres obowiązków oraz ustala zakres wymagań i odpowiedzialności na konkretnym stanowisku pracy. Natomiast w przypadku osób prowadzących własna działalność gospodarczą, obowiązek taki spoczywa na osobach prowadzących dany rodzaj działalności (art.18 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  dnia 2 lipca 2014r. – tekst jednolity Dz.U.z 2017r.poz.2168)”.
„Należy jednakże raz jeszcze podkreślić, że standard kompetencji zawodowych należy traktować jako materiał informacyjny o zawodzie/specjalności, który może być przydatny m.in. dla osób stojących przed wyborem zawodu, kierunku kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego – standard nie posiada mocy prawnej”.

Reasumując: można wykonywać zawód Homeopata prowadząc własną działalność gospodarczą bądź zostać zatrudnionym przez pracodawcę. W tym drugim przypadku  warunki i  kompetencje jakie powinna  posiadać  osoba ustala pracodawca. W przypadku własnej działalności gospodarczej odpowiedzialność ponosi osoba ją prowadząca. W  tym wypadku powinna ona legitymować się odpowiednimi kompetencjami lub wybrać kurs prowadzony w ramach systemu oświaty, który posiada najwyższy  standard kształcenia i najlepiej akredytowany program nauczania - gdyż nie ma klasyfikacji szkolnictwa do zawodu homeopata w Polsce. Należy podkreślić,  że standard czasu trwania nauki na świecie w zawodzie homeopata trwa średnio  4 lata i w programie nauczania  jest  medycyna „rozszerzona”. Powinno to wpłynąć na ewentalnie przyszłych słuchaczy w wyborze odpowiedniego szkolenia, gdyż  w przypadku wprowadzenia regulacji w zawodzie to właśnie program nauczania w tym czas oraz godziny będa "decydujące". Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia kursu na którym realizowany jest program o odpowiedniej długości czasowej i godzinowej wydanym z dwóch różnych krajów – zwłaszcza, że  w jednym z nich stanowi on standard kwalifikacji (Licencjate LCHE), wyraźnie uwiarygodnia takiego homeopatę w obliczu różnych instytucji  jak i potencjalnych klientów/pacjentów, także w przypadku nostryfikacji dyplomu w innym kraju np. z poza UNI.
Także zgodnie z postanowieniami §5 Statutu Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej – cytuję:
„5. Realizowana jest zasada, że terapiami z zakresu medycyny komplementarnej (w tym homeopatii) zajmują się:

  1. osoby posiadające wykształcenie medyczne, które ukończyły szkoły, kursy o danej specjalności;
  2. osoby posiadające wykształcenie średnie, które ukończyły szkoły, kursy o danej specjalności posiadające w swoim programie nauczania podstawy medycyny.”
comments
© 2015 Homeopatia Polska - Strona - Forum