Badania wykazujące działanie farmakologiczne rozcieńczeń homeopatycznych.

Najnowsze publikacje badań naukowych

Przeprowadzone w ostatnich latach badania wykazują wyraźnie swoiste działanie leków homeopatycznych.¨

W ciągu ostatnich dwudziestu lat ukazało się ponad dziesięć publikacji, w których wykazano, że rozcieńczenia histaminy w znamiennym stopniu hamują (opóźniają) degranulację granulocytów zasadochłonnych. Do najnowszych prac należy:

Belon Ph., Cumps J., Ennis M., Mannaioni P.F., Roberfroid M., Sainte-Laudy J., Wiegant F.A.C., Histamine dilutions modulate basophil activation (Rozcieńczenia histaminy modulują aktywację granulocytów zasadochłonnych), „Inflammation Research” 2004; 53, 001-08.

Ponad 15 publikacji prezentujących badania in vivo oraz in vitro, przeprowadzone
w okresie minionych dwudziestu lat, wykazuje, że wysokie rozcieńczenia aspiryny powodują skrócenie czasu krwawienia i poprawę agregacji trombocytów (płytek krwi).

Najnowsza publikacja:

Eizayaga F.X., Aguejouf O., Belon Ph., Doutremepuich C., Platelet aggregation in portal hypertension and its modification by ultra-low doses of aspirin (Wpływ ultra-niskich dawek aspiryny na agregację płytek krwi przy nadciśnieniu żylnym), „Pathophysiology of Haemostasis and Thrombosis” 2005.

¨  Badania kliniczne wykazujące swoiste działanie wybranych leków homeopatycznych

 1. Genre D., Tarpin C., Braud A.C., Camerlo J., Protiere C., Eisinger F., Viens P., Randomized, double-blind study comparing homeopathy (Cocculine) to placebo in prevention of nausea/vomiting among patients receiving adjuvant chemotherapy for breast cancer (Randomizowane badanie przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby z zastosowaniem placebo porównujące skuteczność preparatu homeopatycznego (Cocculine®) i placebo w zapobieganiu nudnościom
  i wymiotom u pacjentek otrzymujących chemioterapię wspomagającą w leczeniu raka piersi,
  „Breast Cancer Research Treatment” 2003; 82, Supl. 637.

    Badanie wykazało, że lek homeopatyczny Cocculine® stosowany jako uzupełnienie standardowego leczenia przeciwwymiotnego jest bardziej skuteczny od placebo
w zapobieganiu nudnościom i wymiotom u pacjentek otrzymujących chemioterapię
w przebiegu leczenia raka piersi. Obecnie badanie to jest powtarzane przez inne zespoły badawcze.

 1. Pommier P., Gomez F., Sunyach MP., D’Hombres A., Carrie C., Montbarbon X., Phase III Randomized Trial of Calendula Officinalis compared with Trolamine for the Provention of Acute Dermatitis During Irradiation for Breast Cancer (Randomizowane porównawcze badanie III fazy Calendula officinalis i trolaminy
  w zapobieganiu ostremu zapaleniu skóry w czasie radioterapii stosowanej w leczeniu raka piersi),
  „Journal of Clinical Oncology”, Volume 22, number 8, April 2004:1447-1453.

Badanie wykazało, że maść nagietkowa Calendula par digestion® (wyciąg w gorącej wazelinie) jest skuteczna w zapobieganiu ostremu, bolesnemu zapaleniu skóry występującemu po zastosowaniu radioterapii w leczeniu raka piersi.

 1. Bell I.R., Lewis D.A., Brooks A.J., Schwartz G.E., Lewis S.E., Walsh B.T., Baldwin C.M., Improved clinical status in fibromyalgia patients treated with individualized homeopathic remedies versus placebo (Poprawa stanu klinicznego u pacjentów z fibromialgią leczonych indywidualnie dobranymi lekami homeopatycznymi w porównaniu z placebo), „Rheumatology” 2004 January 20.

Badanie wykazało, że indywidualnie dobrane leczenie homeopatyczne jest znamiennie skuteczniejsze w leczeniu fibromialgii w porównaniu z placebo, w odniesieniu do kryterium bólu i poprawy jakości życia.

 1. Berrebi A., Parant O., Ferval F., Thene M., Ayoubi J.-M., Connan L., Belon Ph., Traitement de la douleur de la montée laiteuse non souhaitée par l’homéopathie dans le post-partum immédiat (Leczenie homeopatyczne stosowane w zespole bolesnych piersi u kobiet z objawami nawału pokarmu), Journal de gynécologie obstétrique et biologie de la reproduction 2001, 30, 353-357.

Badanie wykazało znamienne zmniejszenie nasilenia bólu związanego z nawałem pokarmu, obrzmienia piersi i samoistnego wypływu pokarmu u położnic przyjmujących leczenie homeopatyczne. Obecnie prowadzone są dalsze badania
z zastosowaniem takiego samego leczenia.

 1. Trichard M., Chaufferin G., Dubreuil C., Nicoloyannis N., Duru G., Effectiveness, quality of life, and cost of caring for children in France with recurrent acute rhinopharyngitis managed by homeopathic or non-homeopathic general practitioners (Skuteczność, komfort życia i koszty leczenia nawracających ostrych nieżytów błony śluzowej nosogardła u dzieci leczonych przez lekarzy ogólnych stosujących homeopatię i lekarzy ogólnych nie stosujących homeopatii we Francji), „Disease Management and Health Outcomes”, November 2004, 12 (6); 419-427.

Badanie wykazało większą skuteczność i lepszy komfort życia przy zastosowaniu leków homeopatycznych w leczeniu ostrych, nawracających nieżytów błony śluzowej nosogardła u dzieci w wieku od 18. miesiąca życia do lat 4, bez zwiększania wydatków ponoszonych przez zakład ubezpieczeń społecznych.

 1. Vainchtock A. et al., Medicoeconomic evaluation of management of anxiety disorders in outpatient care (Ocena medyczno-ekonomiczna leczenia ambulatoryjnego zaburzeń lękowych), „Health and System Science” 2000; 4: 103-115.

Trichard M. et al., Evaluation pharmaco-économique du traitement des troubles anxieux (Ocena farmako-ekonomiczna leczenia zaburzeń lękowych), „Santé et Systémique” 2002; 6: 67-77.

Celem badań była ocena skuteczności, użyteczności i porównanie kosztów różnych strategii postępowania w leczeniu stanów lękowych przez lekarzy ogólnych stosujących leczenie alopatyczne i lekarzy ogólnych stosujących homeopatię.

Badania wykazały, że u pacjentów leczonych przez obie grupy lekarzy odnotowano
w równym stopniu znamienną poprawę poziomu zaburzeń lękowych. Koszty obu strategii leczenia pokrywane przez państwowy system ubezpieczeń społecznych były porównywalne.

 1. Khuda-Bukhsh A.R. and al., Can homeopathic arsenic remedy combat arsenic poisoning in humans exposed to groundwater arsenic contamination (Czy homeopatyczne rozcieńczenia arszeniku mają zastosowanie w leczeniu zatrucia arszenikiem u osób narażonych na kontakt z wodami gruntowymi zanieczyszczonymi arszenikiem?), „eCAM” 2005, October.

Belon Ph. and al., Can administration of potentized homeopathic remedy, arsenicum album, alter antinuclear antibody titer in people living in high-risk arsenic contaminated areas ? (Czy homeopatyczne rozcieńczenia Arsenicum album mogą zmienić poziom przeciwciał przeciwjadrowych u ludzi zamieszkujących tereny o wysokim ryzyku skażenia arszenikiem?), „eCAM” 2006, January.

Oba badania wykazały znaczne obniżenie poziomu stężenia arszeniku obecnego we krwi i w moczu oraz poprawę objawów, zwłaszcza zmian skórnych, u pacjentów otrzymujących leczenie homeopatyczne.

 1. Selkova E.P., Semenenko T.A., Gorbatchev I.A., Primienienije prieparata Oscillococcinum dlia profilaktiki i leczenija grippa i ORWI (Stosowanie leku Oscillococcinum w profilaktyce i leczeniu grypy oraz ostrej infekcji wirusowej dróg oddechowych (OWIDO), „Infectionni Bolezni” 2005, 3, № 4: 20-24.

Badanie wykazało, że w populacji młodych dorosłych mających kontakt z osobami chorymi na grypę odnotowano znacznie mniej epizodów grypowych u pacjentów przyjmujących Oscillococcinum® niż u pacjentów, którym podawano placebo.

 1. Robertson A., Suryanarayanan R., Banerjee A., Homeopathic Arnica Montana for post-tonsillectomy analgesia: a randomized placebo control trial (Lek homeopatyczny Arnica montana stosowany przeciwbólowo po tonsilektomii. Randomizowane badanie z zastosowaniem podwójnie ślepej próby kontrolowanej placebo), „Homeopathy” 2007, 96;17-21.

Ocena skuteczności preparatu homeopatycznego Arnica Montana 30 CH w leczeniu objawów bólowych po usunięciu migdałków podniebiennych. Randomizowane badanie kontrolowane placebo na grupie 190 pacjentów wykazało skuteczność preparatu Arnica montana w redukcji objawów bólowych po usunięciu migdałków podniebiennych.

¨     Wyniki 3 metaanaliz wykazały, że całościowa analiza obejmująca publikowane badania kliniczne w homeopatii pozwala stwierdzić skuteczność leków homeopatycznych:

 1. Kleijnen J., Knipschild P., Riet G., Clinical trials of homeopathy (Badania kliniczne w homeopatii), „British Medical Journal” (1991), 302; 316-323.
 1. Boissel J.P., Cucherat M., Haugh M. et all., Overview of data from homeopathic medicine trials: report of the efficacy of homeopathic interventions over not treatment or placebo (Przegląd badań klinicznych w homeopatii: raport na temat skuteczności leczenia homeopatycznego w porównaniu z niepodejmowaniem leczenia i w porównaniu z placebo), „Report to the European Commission”, 1996, D.G. XIII. Badanie przeprowadzone na zlecenie Parlamentu Europejskiego.
 1. Linde K., Clausius N., Ramirez G., Melchart D., Eitel F., Hedges V.L., Jonas W.B., Are the clinical effects of homeopathy placebo effects? A meta-analysis of placebo-controlled trials (Czy kliniczna skuteczność homeopatii jest efektem placebo? Metaanaliza badań klinicznych kontrolowanych placebo), The Lancet” 1997, 350, 9082; 834-843.

Badanie przeprowadzone dla National Institute of Health (USA).

¨  Badania oceniające przydatność i miejsce homeopatii w systemie ochrony zdrowia

Badania farmako-epidemiologiczne prowadzone na pacjentach z różnymi schorzeniami (stany niepokoju, nawracający nieżyt błony śluzowej nosogardła, zapalenie oskrzelików u niemowląt) wykazały, że skuteczność leczenia homeopatycznego jest porównywalna lub wyższa i pozwala poprawić komfort życia pacjenta przy niższych kosztach leczenia ponoszonych przez zakłady ubezpieczeń społecznych. Ponadto wykazują, że leczenie homeopatyczne bardziej odpowiada zaleceniom publicznej służby zdrowia dotyczącym jakości opieki medycznej.

Najnowsza publikacja:

Trichard M., Chaufferin G., Dubreuil C., Nicoloyannis N., Duru G., Effectiveness, quality of life, and cost of caring for children in France with recurrent acute rhinopharyngitis managed by homeopathic or non-homeopathic general practitioners (Skuteczność, komfort życia i koszty leczenia nawracających ostrych nieżytów błony śluzowej nosogardła u dzieci leczonych przez lekarzy ogólnych stosujących homeopatię i lekarzy ogólnych nie stosujących homeopatii we Francji), „Disease Management and Health Outcomes”, November 2004, 12 (6); 419-427.

Badanie wykazało większą skuteczność i lepszy komfort życia przy zastosowaniu leków homeopatycznych w leczeniu ostrych, nawracających nieżytów błony śluzowej nosogardła u dzieci, bez zwiększania wydatków ponoszonych przez zakład ubezpieczeń społecznych.

comments
© 2015 Homeopatia Polska - Strona - Forum